Existing Member? Sign in now!

Not a member yet? Sign up now!

Save 18%
390.00
320.00

Rebate Points = .15

Maging MILYONARYO Kasama ng DIYOS

by E.Z. Medina Publishing Corp.
Books Tagalog Books

 

Madaling alamin kung ano ang nais mong mangyari at makamit sa iyong buhay, ngunit bago ang lahat ay dapat mo munang tuklasin kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo at kung anu-ano ang mga pangako niya para sa katuparan ng planong ito.  Maaaring mahirap mong paniwalaan ito sa gitna ng matitinding pangangailangan at pagdurusang iyong nararanasan sa ngayon, pero ang Diyos ay talagang may plano para sa iyo–“planong ika’y pasaganain at bigyan ng pag–asa at magandang kinabukasan” (Jeremias 29:11). Ngunit ang plano ng Diyos ay magaganap lamang kung siya’y lagi mong uunahin sa lahat ng iyong gagawin.  Kung kasama mo at laging una ang Diyos sa iyong buhay, tiyak ang iyong tagumpay.  Maaari kang maging milyonaryo kasama ng Diyos.

 

            Ang mga ibinabahagi naming ideyang nagbibigay inspirasyon at leksiyong praktikal ay batay sa mga katotohanan at prinsipyong nakapa-loob sa mga salita ng Diyos, at sa mga pagpa-patunay ng mga taong humiling at nakatanggap ng maraming biyaya.  Ang mga ito ay binhing buhay na kamangha-manghang tutubo sa iyong buhay at magbibigay ng kasaganaang pinansyal, pangka-lusugan at espiritwal. Kung maniniwala ka sa Diyos at magsisikap sa buhay, maaasahan mo ang mahimalang pag-aani.

            Ang aklat ay sagana sa mga talata at pahayag ng Banal na Kasulatan ukol sa iyong pag-unlad habang ikaw ay nasa daigdig. Pakinggan mo sa pamamagitan ng iyong puso ang mga salita ng Diyos at mararanasan mo ang simula ng isang bago at malapit na kaugnayan sa Panginoon.

 

            Magplano at magsikap ka araw-araw upang matamo mo ang kasaganaan. Lakipan mo ang lahat ng iyong gawain ng panalangin at tutulungan ka ng Diyos.